Leervragen Liesbeth

Ik ben geïnspireerd door de verhalen van collega’s en het lezen van literatuur en wil te weten komen hoe de CES-principes eruit zien in de praktijk.
Ik wil zien en leren hoe men op de CES-scholen omgaat/werkt vanuit de CES-principes en mezelf de vraag stellen, wat kan ik meenemen naar onze onderwijspraktijk? Wat past binnen onze cultuur binnen onze school?

De CES-principes “School goals apply all students” (onderwijs op maat) en “Learning to use one’s mind well” (leren denken, eigenaarschap), sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen onze school.
Op de PiusX wordt dit jaar ingezet op het door ontwikkelen van het zelfstandig werken, we nemen ons onderwijsaanbod onder de loep, gaan kritisch kijken naar toetsen en het analyseren hiervan, stellen leerlijnen en doelen centraal en richten ons op de specifieke onderwijsbehoefte van leerlingen.

Hoe wordt er op de CES-scholen omgegaan met: “wat heeft dit kind nodig”? Hoe wordt er gekeken naar kind specifieke onderwijsbehoeften en de verschillen tussen leerlingen? Hoe ziet het onderwijs op maat eruit op de CES-scholen?
De sub vragen die ik me hierbij stel zijn dan:
*Hoe gaat men om met de verschillen en diversiteit tussen leerlingen?
*Aanbod afstemmen op doelen? Wat gaan kinderen leren en hoe gaan ze dat leren?
*Hoe stemt de leerkracht handelen af op de kinderen om eruit te halen wat erin zit?
*Is eigenaarschap zichtbaar, hoe?
*Hoe worden kinderen getoetst/gevolgd? Wordt aanbod aangepast n.a.v. toetsten?
*Hoe volgt analyse/rapportage?
*Hoe gaat men om met groepsplannen/individuele handelingsplannen(zorgstructuur)?
*Hoe worden doelen helder gemaakt aan leerlingen en hoe wordt hierop gereflecteerd?

Een van de 10 principes is ook “Commitment to the entire school”: iedereen is verantwoordelijk voor en verbonden met de gehele school. We willen als school ons richten op een heldere visie op partnerschap (Macon).
Ik ga op de scholen die we gaan bezoeken kijken naar wederzijdse betrokkenheid, activiteiten ontdekken en zien met betrekking tot meeleven, meehelpen, meedenken, meebeslissen. Hoe komt dit tot uiting op de CES-scholen en wat ik kan ik hiervan mee nemen in onze visie, naar onze praktijk.

In het kader van mijn onderzoek (Master SEN) wil ik gaan bekijken hoever passend onderwijs gaat op de CES-scholen, gaat dit richting inclusief onderwijs?