Leervraag Thea

*Mijn persoonlijk leerdoel:
Ik ben erg benieuwd naar de reflectie van leerlingen en leerkrachten op het leerproces.
Hoe wordt dit georganiseerd?
Waar wordt op gereflecteerd?
Wat is de rol van de leerkracht?

Dit komt mede voort uit mijn rol als daltoncoördinator bij ons op school. In ons daltonontwikkelplan hebben we beschreven dat wij een doorgaande lijn reflectie willen implementeren.
Onze doelen hierbij zijn:
*Reflectie als kernwaarde heeft vaste plaats in ons daltononderwijs gekregen. Het belang van reflectie wordt schoolbreed onderkend;
*Er is een doorgaande lijn van 1 t/m 8;
*Reflectie is een vaste routine geworden;
*Het cognitief bewustzijn bij de kinderen is door reflectie vergroot en dat is ook aantoonbaar.

De volgende CES-principes sluiten hierbij aan:
Student-as-worker, teacher-as-coach
Learning to use one’s mind well

*Vragen van de vakgroep Dalton. Waar moet ik mee terug komen?
Hoe worden leerdoelen omschreven voor de leerlingen?
Wie bepaalt de leerdoelen?
Waar worden de normen voor de leerdoelen uit gehaald? Hoe blijft het niveau behouden en gaat het omhoog.
Hoe begeleiden/sturen de leerkrachten het leerproces?

De vragen hebben betrekking op onze daltonontwikkeling m.b.t. de rol van de leerkrachten op de Polderhof; minder sturend naar meer begeleider.
We willen dat:
*leerkrachten en leerlingen kennis hebben van de leerdoelen van waaruit ze werken;
*leerlingen in staat zijn om steeds meer op hun eigen wijze deze leerdoelen te behalen;
*leerdoelen op de takenkaart staan;
*uitgangspunten van de takenkaart (basistaken, keuzetaken) nageleefd cq geborgd worden.

Met als opbrengst:
*Doelen zijn zichtbaar voor leerling en leerkracht op de takenkaart;
*Leerling kan zijn leerproces (het leerdoel, de weg er naar toe en zijn keuzes hierin) verwoorden en aantonen;
*De leerkracht kan het leerproces van de leerling en zijn begeleidende rol hierin aantoonbaar maken (binnen de visie van gedeelde sturing).

Naast de twee eerder genoemde CES-principes ben ik ook benieuwd naar:
Resources dedicated to teaching and learning
Goals apply to all students

*Daarnaast zijn we/ik nog nieuwsgierig naar de volgende CESprincipes:
Less is more, depth over coverage
Commitment to the entire school

Bovenstaande CESprincipes hebben vooral te maken met de professionalisering van onze leerkrachten;
De daltonleerkracht ervaart autonomie in zijn handelen: in keuzes ten aanzien van het lesaanbod, de organisatie van het onderwijs, het verantwoorden van de opbrengsten, in samenwerkingsvormen etc
Met als opbrengst:
Leerkrachten krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid en durven deze verantwoordelijkheid ook te nemen:
*Leerkrachten hebben kennis van leerlijnen en leerdoelen en durven bewuste keuzes te maken (in aanbod en organisatie);
*Uit dialogen op diverse niveaus blijkt dat de leerkracht kan reflecteren en de leeropbrengsten goed in beeld heeft op basis van observaties cq toetsen;
*Steeds meer vakgroepcoördinatoren en specialisten worden ingezet voor het delen van expertise en het wordt steeds meer gemeengoed bij ieder teamlid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.