Mag het een ietsje meer zijn…..?

Alweer anderhalve maand terug in de dagelijkse realiteit van het onderwijs in Nederland, en wel op de Sterrebos in Oss. Hoe anders kan het zijn op scholen in verschillende landen! Terugkijkend op onze bezoeken aan de 4 CES-scholen in de USA bedenk ik iedere keer weer wat voor mooi onderwijs we daar hebben gezien. Hoe waardevol het is om de kinderen in je groep goed te kennen en zicht te hebben op hun onderwijsbehoefte. En hoe belangrijk het is om de kinderen zelf aan het woord te laten en als leerkracht minder de leider en ietsje meer de begeleider voor je leerlingen te zijn. Daarmee bedoel ik ook de kinderen ietsje meer de vragen laten stellen en die vragen ook ietsje meer door de kinderen zelf of door andere kinderen in de groep te laten beantwoorden. Zo’n onderwijsleersituaties zijn er wel hier op school maar het mag best een ietsje meer zijn…. Want het is o zo mooi en zinvol om kinderen te laten leren van en met kinderen! Uitdaging voor mij is om dat in ieder geval ietsje meer te laten gebeuren op de dagen dat ik in een groep werk.

En wat betreft het CES-principe Commitment to the entire school: Op de scholen die we bezocht hebben gold dit voor alle geledingen in het extreme. Schoolteam, leerlingen, ouders en vaak ook (school)omgeving waren optimaal betrokken bij de school en de ontwikkeling van elk kind. Zo extreem hoeft het voor mij niet want dit legt ook wel veel beslag op je leven buiten de school maar het mag hier wel ietsje meer dan het nu is. Het mag een ietsje meer zijn als het gaat over je inzetten voor activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen maar die niet direct tot je primaire taak (het lesgeven in de groep) behoren. Het mag een ietsje meer zijn als het gaat over betrokkenheid van ouders bij de school door aanwezigheid op informatieavonden en inloopmomenten of als hulpouder bij leuke activiteiten. Kortom de focus mag ietsje meer “Is dit belangrijk voor dit/mijn kind?” en zo ja,  dan neem ik de tijd en de moeite om er te zijn voor dit/mijn kind.

En tot slot mag het bij ons op de Sterrebos (en ook op andere scholen) ietsje meer zichtbaar zijn waar kinderen een Ster in zijn (of willen zijn). En daar wordt gelukkig aan gewerkt!

 

Ik kan geen kinderen lesgeven die ik niet ken

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

Ik kan geen kind les geven dat ik niet ken! Deze uitspraak zou voor alle leerkrachten van toepassing moeten zijn. In de Mission Hill School in Boston wordt dit zeker in praktijk gebracht. Op mijn vraag hoe de lessen worden … Lees verder

Ook sterren op Lab School MS223 in de Bronx!

Ook sterren op Lab School MS223 in de Bronx NYC!

Vandaag werd me weer eens duidelijk dat als je als school echt in iets gelooft en er voor gaat om dat te realiseren je dat ook echt lukt! Ramon Gonzales, zijn team en de leerlingen en ouders van deze middle- en highschool vormen een hechte gemeenschap waar oog is voor iedereen die daartoe behoort. Belangrijk is vooral dat elk kind, elk teamlid en elke ouder gekend, gezien en gerespecteerd wordt. En dat maakt dat ieder zich veilig en gewaardeerd voelt en zichzelf kan zijn. En dat motiveert je om het beste uit jezelf te halen en dit te laten zien als leerling en ook als leerkracht! Zo is ik ook elk kind en elk teamlid een ster op deze school!

De 5 waarden die helpen om dit alles te realiseren zijn zichtbaar in elke ruimte in deze school.
Ster met 5 waarden image image

Bezoek Central Park East School 27oktober 2014 Hannie Uijtdewilligen Basisschool Sterrebos

Wat mooi om te zien hoe anders er op deze school wordt gewerkt dan op mijn eigen school! Leerkrachten zijn niet aan het onderwijzen maar samen met kinderen aan het leren.Ze leren door te luisteren naar en obseren van waar kinderen mee worstelen tijdens hun leerproces. En ze leren van elkaar door te praten over ieders sterke en zwakke punten en zo gebruik te maken van ieders kwaliteiten. En doordat ze met 3 mensen in een groep van zo’n 25 kinderen werken lopen Leerkrachten ook gemakkelijk bij een collega de klas binnen om van elkaar te leren.

Tijdens mijn groepsbezoeken heb ik duidelijk kunnen zien dat ze hier erop vertrouwen dat elk kind kan LEREN DOOR TE DOEN. Als het maar de ruimte, tijd en materialen heeft om te leren. En die zijn hier op CPE school op allerlei manieren aanwezig! En de kinderen leren ook van en met elkaar door gebruik te maken van hun onderzoekende houding en samen te werken aan hun leerdoelen door te doen en erover te praten. Pas als de kinderen er samen niet uitkomen komt de leerkracht in beeld. Deze probeert hen vooruit te helpen door het stellen van de juiste vragen of het aanbieden van nieuwe/ andere materialen.

En wat heb ik dan geleerd m.b.t. mijn leervraag over ouderbetrokkenheid? Als ouders interesse hebben in de CPE school komen ze op orientatiebezoek in gesprek met de directeur, leerkrachten en ouders en krijgen ze een rondleiding. Als kinderen nieuw starten op school wordt er door de school in sept. en okt. Extra geinvesteerd inhet leren kennen van kinderen en hun ouders. Hiervoor worden ouders uitgenodigd om in de klas van hun kind te komen kijken en assisteren en/of meegevraagd met uitstapjes als bijv. appels plukken. Ouders kunnen zelf kiezen of ze mee willen werken aan deze activiteiten. Verder zijn ouders erg actief in het organiseren van de extra activiteiten op school bijv. Fall Festival en doen de leerkrachten dan alleen de bijbehorende knutsel / spelactiviteiten in de groepen.

Rapportage naar ouders gaat niet over de vorderingen van hun kind maar over waar hun kind mee bezig is of is geweest op dat moment. Verder wordt er door de leerkracht samen met elk kind een eigen portfolio samengesteld. En dat is niet zomaar een A4 map met werkjes maar meer een 50×70 envelop met allerlei projectresultaten.

En tot slot gehoord en gezien: “geen regels maar verwachtingen” , ” luisteren is iets anders dan horen” en “share-time”!!!

 

Leervraag Hannie

Basisschool Sterrebos Op onze school is “Ieder kind een ster”.Er wordt op de Sterrebos met hart en ziel voor kinderen gewerkt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich geaccepteerd en veilig voelen bij ons op school. Wij vinden dat je veilig voelen op school de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen leren en daarom besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.Ook in ons onderwijs willen we “Ieder kind een ster” laten zijn. We proberen tegemoet te komen aan de verschillen in onderwijsbehoefte en proberen tijdens het Zelfstandig Werken leerlingen de extra aandacht te bieden die nodig is.

Ik ben Hannie Uijtdewilligen en ik ben heel blij, dat ik namens de Sterrebos op studiereis naar de USA mag. Ik ben erg benieuwd naar wat ik allemaal ga zien en horen op de scholen die we gaan bezoeken. Mijn leervragen bij de 3 principes die we als school hebben gekozen vind je hieronder.

Onderstaande principes gebruiken we op de Sterrebos om met elkaar in gesprek te gaan en een eventueel doel of werkpunten te bepalen. 

Commitment to the entire school: je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt, de school is van iedereen, ook van de ouders Ieder kind een Ster. Dit maken we explicieter en doen we al m.b.v. de Sterrenkijkersshow en Atelier.

Leervragen: *   Wat doet men op de scholen in de USA om ouderbetrokkenheid te stimuleren? Betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind. Hoe wordt er naar ouders gerapporteerd over de ontwikkeling van hun kind? Worden ouders ook betrokken bij het werk in de groepen?Betrokkenheid van ouders bij de schoolorganisatie. Werkt men daar ook met een Ouderraad en een Medezeggenschapsraad? En hoever gaat dan de verantwoordelijkheid van ouders in deze organen?Maakt men ook gebruik van informele oudercontacten (bijv. koffieochtend)?

Goals apply to all students:  de school werkt met doelen voor alle leerlingen, leren is persoonlijk en zinvol Zelfstandig werken is een rode draad in de school. Leerlingen leren het zelf te doen en krijgen opdrachten op maat.

Leervragen:Hoe ver gaat men op de scholen in de USA in het aansluiten bij de ontwikkeling van individuele leerlingen?

Van wat voor zelfstandig te verwerken activiteiten maakt men daarbij gebruik?

Less is more, depth over coverage: de school stelt diepgang boven oppervlakkigheid want minder is meer We kiezen bewust onze ontwikkelpunten en stemmen deze op elkaar af. Deze kunst is in proces. Een voorbeeld daarvan is de hoeveelheid toetsen en testen. Vooral in de bovenbouw is er daardoor weinig tijd over voor iets leuks.

Leervraag:Op welke manier worden op de scholen in de USA keuzes gemaakt om dit CES-principe   zichtbaar te maken?