Reflectieverslag van Josephine Crompvoets

Wat heeft zich laten vinden?
Met drie leervragen ging ik vol verwachting naar de scholen in New York en Boston.
1. Hoe realiseren leerlingen, ouders en het team hoge betrokkenheid?
2. Wat is nodig voor hoge leeropbrengsten?
3. Hoe maakt het team gezamenlijk onderwijs met 😊❤️👐?

Intens beleefde ik de vier dagen op de scholen. Wat een inspiratie en voorbeelden.
De belangrijkste vondsten waren:
– Er is een toon van beleefdheid en vertrouwen, die zich richt op samen leren en op de gemeenschap. Wat doe ik voor de ander? Wat draag ik bij aan de groep?
– In veel klassen zagen we meerdere begeleiders, zowel professionals als begeleiding door ouders en/of de gemeenschap van kinderen op school. De leerlingaantallen per groep zijn doorgaans kleiner, waardoor er ruimte en aandacht voor begeleiding per kind is. Hierdoor wordt passend onderwijs mogelijk gemaakt.
– Onderwijs, dat start vanuit een kring zittend op de grond, waarbij activerende werkvormen gebruikt worden en zo wordt er veel spelenderwijs en van elkaar geleerd.
– Een ontmoeting met impact was het gesprek met de directeur van Mission Hill, Ayla Gavins.
Zij hield ons voor, dat de toets-cultuur eigenlijk geen wetenschappelijke basis kent en meer stuk maakt op school en bij kinderen, dan bijdraagt. Essentieler is te werken aan de talenten en vaardigheden die elk kind bezit en die je coachend als leerkracht mag laten ontluiken.
Inspirerend was ook de wijze, waarop ze tijd en ruimte nam en met aandacht onze vragen opschreef, samenvatte en de wijze waarop ze deze beantwoordde. Dit zorgde ervoor, dat je je als vragensteller gezien voelde in het feit, dat jij en je vraag er toe doet. Voor mij een voorbeeld in alle eenvoud hoe je oprecht uitgaat van de vraag van de ander en deze persoonlijk beantwoordt aan de leerling. Wat een energie er stroomt, als de vragensteller zich echt gezien en gehoord voelt!
– Fouten tijdens een oefening (mondeling of schriftelijk) worden niet direct verbeterd door leerkracht of medeleerlingen. We horen en zien van elkaar, hoe de werkwijze, uitspraak etc. is. Daardoor ontstaat verbetering, leren en ontwikkelen ‘als vanzelfsprekend’.
We zitten in het leerproces en oefenen. Kinderen vragen zelf de begeleiding, die ze nodig hebben, die je als leerkracht dan geeft. Gaandeweg worden we beter. Het is waardevol dat je als leerkracht een fout niet direct verbetert en daardoor vertrouwen en leervermogen van kinderen (en leerkrachten) niet ondermijnt (zie Spaanse les).
– De aandacht voor elkaar. Het komt ook terug in aandacht van het team voor elkaars zoeken en vinden. Dit is niet vrijblijvend: Op iedere school is er meerdere keren per week tijd om te delen en elkaar te motiveren om te ontwikkelen en beter te worden. Reflecteren op wat je doet, weet en deelt, is vanzelfsprekend en geeft ruimte voor veel leervermogen in de teams.
– Er wordt gestreefd naar een aantal duidelijke spelregels op school. Die vormen de gedeelde visie en die worden doorleefd. Ze zijn zichtbaar in school en komen bij de lessen en gesprekken terug. Bijvoorbeeld:
o Work hard – Be nice
o Listen, think and participate
– Samen leren met hoofd, hart en handen is vanzelfsprekend zichtbaar. Bijvoorbeeld in de stimulering van de creatieve, sociale denk- en onderzoekvaardigheden in het onderwijs . De essentie zit in het verdiepen in kunst, literatuur, muziek, beweging, wetenschap en techniek. Daarbij worden betekenisvolle vragen gesteld. Van hieruit leren kinderen lezen, rekenen, debatteren en zo vorm te geven om jezelf uit te drukken in taal, beweging en beeld.

Wat blijft wellicht ongrijpbaar?
Als ik terugkijk op de reis dan zie ik dat er een aantal dingen zijn, die ik los mag laten en mag toevertrouwen aan anderen (omdat het minimaal in mijn invloedssfeer ligt):
– Zorgen dat we met minder kinderen per klas en meer professionele assistentie kinderen kunnen begeleiden in hun leerproces. Hiervoor zijn keuzes van anderen nodig in het systeem van budgetverdeling, personeelsverdeling en tijdsinvestering.
– Zorgen dat ons hele team samen onderwijs maakt met hoofd, hart en handen en zich hierin blijft ontwikkelen en verbeteren. Dit is een primaire zorg die bij de directie ligt en waaraan ik een bijdrage kan leveren.

Hoe ga ik verder in mijn dagelijkse praktijk?
Waar ik voorlopig weinig aan kan veranderen:
– De beperkte ruimte in de klas (speelruimte en leerlingaantal).
– Het tekort aan beschikbare tijd van de professionele assistentie (onderwijsassistent, leerkracht of IB’er) in de groep. Dit uit zich m.n. in begeleiding in het kader van passend onderwijs en observatiemogelijkheden.
– Te weinig individuele begeleiding kunnen geven aan kinderen, die dit nodig hebben.

IMG_0518.PNG

IMG_0520.PNG
Na afloop reflecteren op elkaars werk, elkaars werk bespreken en meer woorden leren geven dan “Dat het mooi is” . Kinderen handvatten geven om een toelichting te leren geven op hun uitspraak.

In mijn onderwijs blijf ik ‘Samen leren met 😊❤️👐 ‘ zichtbaar maken en met de CES principes voeg ik daaraan toe:
o het stimuleren van de vragende, onderzoekende houding
o nog bewuster activerende werkvormen gebruiken, die samen en van elkaar leren bevorderen.
De ‘ habits of work’ en de ‘habits of mind’ als handvat voor mijn onderwijs inzetten. Dit vormt een mooie verdieping op het werken met het Deugdenproject.
Uitwisseling op SKBOniveau en daarbuiten om van elkaar te leren, hoe je de CESprincipes in de praktijk brengt, zoals bezoek aan De Fonkeling, inspiratiemiddagen ‘Het jonge kind’ op Pabo Nijmegen en bestuderen van http://www.essentieelleren.yurls.nl en http://www.criticialskills.yurls.nl

Info over mijn groep: http://deteugelaar-gr1-2b.blogspot.nl/ Daar is dit verslag ook te lezen met mogelijkheid om te klikken op de hyperlinks voor meer beeldinformatie😊.
Info over Samen leren met hoofd, hart en handen op De Teugelaar via Twitter @DeTeugelaar

N.a.v. Bezoek op de Parker Charter Essential School

Hier beleven we, hoe geweldig het is om samen met de kinderen en hun leraren te leren met hele activerende werkvormen.

Spaans leren staand in de ruimte of zittend op de grond en vooral samen spelen onder grote bezielende leiding van twee leraren (een briljante juf en een leraar die voor het eerste jaar hier werkt en het vak zo spelenderwijs op een zeer essentiële manier leert!) Fouten worden niet verbeterd tijdens het spelend spreken. Kinderen voelen zich vrij en leren en spelen vanzelfsprekend>. Er wordt de gehele tijd alleen maar Spaans gesproken op een beeldende en natuurlijke manier, zodat je vanzelf door voordoen en nadoen en ieder in zijn eigen tempo en niveau Spaans leert spreken. We kijken naar een kort filmpje. In drietallen (juf deelt heel vlot groepjes met verschillende niveaus in) bespreken de kinderen welke woorden passen bij het filmpje. Gezamenlijk worden de woorden verzameld en zo aangeboden en besproken. Bekende werkvormen, maar zo professioneel aangeboden.

Ook de boekbespreking met de werkvorm ‘Buitenkring en binnenkring’ wordt op zo’n indrukwekkende wijze uitgevoerd door de leerlingen….wat mag ik hier veel leren!

Veel inspiratie opgedaan. Samen met de kinderen heel veel geleerd en wat een plezier om te ervaren, dat je nooit uitgeleerd bent!
😊
En nu weer bijna terug naar huis…..
Ik laat volgende week samen met mijn kleuters een frisse CESwind door mijn herfstproject gaan! Heb daar heel veel zin in!
Dank voor alle (levens-)lessen, die ik in deze bijzonder week heb ontvangen.

Klik op http://bit.ly/1su0Bo0 …tof filmpje dat voor mij uitdrukt, wat deze studiereis naar New York en Boston bij mij teweeg brengt!

Bezoek Laboratory School in Bronx New York

Uit: Naar wat ongrijpbaar is:
🎶..en zo worden luchtkastelen
Hier op aarde werkelijkheden
Wordt de droom een daad

De droom
Een veilige en gelijkwaardige maatschappij, waarin alle kinderen gelijke kansen hebben tot het behalen van hoge leeropbrengsten ongeacht hun achtergrond.
Leef vanuit waarden: compassie, mededogen, samenwerking, leergierigheid en reflectie.
Werk vanuit hele hoge verwachtingen en werk hard.
Kinderen behalen de beste leerresultaten.
Blijf zoeken naar verbeteringen.
Je ideaal met anderen delen
en medeverantwoordelijk maken over hoe de maatschappij gevormd is.
Fundraising en sponsors vinden om dit ideaal te bereiken om kinderen uit deze achterstandswijk gelijke kansen te geven.
Trots zijn op wie je bent.
Leef je droom in je daden

Ik bewonder de vastenberadenheid en het doorzettingsvermogen om met vallen en opstaan te leren en steeds op zoek te gaan naar dat wat het behalen van de hoge doelen nog meer stimuleert.

Ik zag vandaag het streven om van de droom een daad te maken.

Bezoek aan Central Park East in New York

🎶’Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat….
blijven wij zoeken, zodat wij vinden
Blijven wij zoeken tot het zich vinden laat.’

Vandaag op the Central Park East School vond ik dat ongrijpbare.
Een dag om te ervaren hoe hier invulling gegeven wordt aan ‘Samen leren met hoofd hart en handen’. Inspirerend en kloppend bij mijn onderwijshart.

😊❤️👐Muzikale weekopening: Samenzang door kinderen o.l.v. zanger met pianist (vakleerkrachten) in een zalig groot theater.
😊❤️👐Teacher Yvonne , die me deelde: ‘Het belangrijkste dat je een lerend kind kunt geven, is AANDACHT, TIJD en RUIMTE’. Mooi om te ervaren, hoe zij een rolmodel is voor haar kinderen in gesprek, samenzang, instructie.”You have thinking to do…take some time for thinking…..Tomorrow (!) we will talk together and make a choice”.
😊❤️👐 Het leven in de klas laten zijn: planten, dieren, boeken, knutsel- en bouwmateriaal en nog veeeeel meer…… om te werken aan jouw project, lezen, schrijven, koken, tuinieren, samen eten, slapen (4-5 jarigen!) en wat zich verder in het leven aandient en betekenis krijgt door het onderwijs.

😊 Elke keer weer de uitnodiging om zelf na te denken. “Know you have a choice”
❤️Weinig regels maar hoge verwachtingen
👐 Wat enorm veel ruimte voor expressie in muziek, beweging en handvaardigheid. Reflecties denkend aan ons eigen onderwijs

💫Laat kinderen spelend veel leren en zelf hun leerkeuzes en ontdekkingen maken in een rijke betekenisvolle omgeving met veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
💫 Bespreek wat kinderen doen en stel je vragen zo, dat ze tot een verdieping van hun activiteit kunnen komen.
💫 (Be-)oordeel niet. Dit is de meerwaarde van de KIJK-registratie voor groep 1/2. We observeren wat het kind doet en bekijken welke mijlpaal, daarbij hoort in de leerontwikkeling van het kind.
💫 Ken de kinderen, leer ze gewetensvolle keuzes maken, bemoedig ze om eigen keuzes te maken en oefen om elkaar te bevragen en zo samen te leren.
💫 Praat met je collega’s over de leerontwikkeling van kinderen en maak samen onderwijs.

🎶 Zie wij leven onze dromen
Zo wordt steeds de hoop herboren
Wordt verwachting waar.

🎶’Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat….
blijven wij zoeken, zodat wij vinden
Blijven wij zoeken tot het gegeven wordt.’

Morgen weer op pad😉

leervraag van Josephine

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat,
licht in de duisternis, beelden als dromen,
vager dan woorden, ver als een ster,
blijven wij zoeken, zodat wij vinden,
blijven wij zoeken, tot het gegeven wordt.

In de warmte tussen woorden,
in de zachtheid van een blik,
in een hoofd tegen een schouder,
hand die stil de jouwe drukt
leeft wat ongrijpbaar is en toch bestaat.

Zie wij leven onze dromen,
zo wordt steeds de hoop herboren,
wordt de droom een daad.

En zo worden luchtkastelen
hier op aarde werkelijkheden,
wordt verwachting waar.

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat,
licht in de duisternis, beelden als dromen;
vager dan woorden, ver als een ster,
blijven wij zoeken, zodat wij vinden,
blijven wij zoeken, tot het zich vinden laat.

Als coördinator van de werkgroep ‘Samen leren met hoofd, hart en handen’ en als groepsleerkracht wil ik graag met vertrouwen deze studiereis instappen en dat het ongrijpbare zich vinden laat.

Wat heeft school (kinderen/ouders/team) nodig voor hoge betrokkenheid en hoge leeropbrengsten?                                                                                                                 Hierbij aansluitend: Hoe doen teams  dat….. gezamenlijk onderwijs maken met hoofd, hart en handen en hoe helpen de waarden van de CES-principes hierbij?

Info over Samen leren met hoofd, hart en handen op De Teugelaar:
Twitter:#DeTeugelaar                                                                                                       Prowise ‘Presentatie De Teugelaar’ in map ‘Bestuur’
Blog van groep 1/2b op http://www.deteugelaar.nl