Eindreflectie Karin

Inmiddels alweer ruim een maand geleden vertrokken we naar Amerika voor een kennismaking met de CES principes in de praktijk. Mijn doel was om daar te kijken hoe ze omgaan met regels, afspraken en consequenties en hoe ze dit toepassen in hun onderwijs. Maar ook zie je dit visueel terug en hoe dan.

Terugkijkend op deze reis zijn er een aantal dingen die me het meest zijn bijgebleven. Waaronder dat opviel dat de scholen weinig vastgestelde regels en consequenties hadden, met uitzondering van de school in de Bronx. Het waren een aantal basisverwachtingen en daar kon je heel veel onder hangen. Door deze positieve verwachtingen en de manier hoe leerkrachten hiermee omgingen merkte je een hoge betrokkenheid bij alle betrokkenen. Het leefde in de scholen en de leerlingen straalden dit uit.

IMG_0151.JPG

IMG_0164.JPG

Wat me ook erg is bijgebleven is de manier en de hoeveelheid van vragen stellen. Als leerlingen een vraag stellen, wordt er gereageerd met een vraag terug. Door deze manier van vragen stellen werden kinderen geactiveerd om verder te denken. Dit past mooi bij het principe ‘learning to use one’s mind well’. Voor dit principe moest ik niet kijken vanuit mijn school, maar heeft me wel het meest geïnspireerd.
Maar ook het principe ‘less is more’ is ook echt iets waar we als school over in gesprek kunnen gaan. Verdieping is belangrijk in het leerproces en voor de betrokkenheid.

IMG_0131.JPG

IMG_0130.JPG

Ook het maken van fouten is een essentieel onderdeel van het leerproces. Dit past mooi bij de gedachte dat het proces belangrijker is dan het eindresultaat.

IMG_0093.JPG

Wat heb ik al gedaan in de praktijk.
– Kinderen zelf laten aangeven welke onderdelen ze op de computer willen oefenen.
– Voorafgaand aan de geschiedenisles kinderen vragen laten bedenken over het hoofdstuk wat ze graag willen leren / te weten willen komen.
– Kinderen meer naar het bord laten komen om iets uit te leggen of voor te doen.
– Meer reageren met een terugvraag als kinderen een vraag stellen en verdiepende vragen stellen.
– Als school zijn we bezig met het sociaal pedagogisch klimaat. Daarbij hebben we verwachtingen opgesteld.

In de toekomst wil ik hier nog meer vorm aan geven en dingen uitproberen, maar voor nu… het begin is gemaakt!

Evaluatie Karin Parker High (middle en high school)

Deze school heeft op mij een positieve indruk gemaakt. Er heerste rust en kwam georganiseerd op mij over. Het was ook de enige school waarbij gewerkt werd met de CES principes en deze ook duidelijk zichtbaar waren in de school.

In de een gesprek met een moeder kwam naar voren dat de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staat. Er is veel communicatie, ook via email. Als de kinderen ouder worden is het contact iets minder, maar nog steeds erg belangrijk. Ouders doen ook veel vrijwilligerswerk op school met diverse activiteiten. Kinderen werken aan persoonlijke doelen. Dit kunnen didactische doelen zijn, maar met name pedagogische en organisatorische doelen zijn hier de norm. Deze doelen worden met leerling, ouders en leerkracht opgesteld. De leerling wordt gezien als de drijvende kracht. Leerlingen werken hier meer vanuit hun eigen interesse en maken daar ook zelf keuzes in.

We hebben ook met een aantal leerlingen gesproken. Wat zij het meest waardeerde aan deze school was dat ze gezien werden als individuele leerlingen en niet als een nummer. Ook vonden ze het prettig dat de leerkrachten echt geïnteresseerd in hen zijn en hen persoonlijk kennen. Wat de leerlingen leren is dat ze allemaal evenveel aan het woord mogen zijn. De leerkrachten sturen hierop en geven kinderen de ruimte die dit nog lastig vinden.

Er zijn zelden incidenten op deze school. Zijn die er wel dan komen ze bij de Justice committy. Dit zijn een aantal kinderen (high school) die incidenten bespreken met alle betrokkenen. Dit kon gaan tussen leerlingen onderling, maar ook leerkracht – leerling. Alle partijen worden aangehoord en er wordt gesproken over een oplossing en wat je kan doen om het let voorkomen. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen op een gelijke en rustige toon met elkaar praten.

Deze school is echt een samenleving op zich met zijn eigen normen en waarden die je kon voelen als je door de school liep.
Iets leren op deze school betekent niet dat je teksten uit je hoofd moet leren, maar begrijpen wat je moet leren en de leerstof je eigen maken. Geen feitjes uit je hoofd leren.

IMG_0172.JPG

IMG_0182.JPG

Evaluatie Karin Mission Hill – Boston

Met hoge verwachtingen stapte ik vandaag Mission Hill binnen. We werden vriendelijk en enthousiast ontvangen. Er werd ons gevraagd wat we daar wilde leren en er werd de tijd genomen om antwoord te geven op onze vragen.

De school bestaat uit kinderen met een zeer diverse achtergrond en mogelijkheden. Van slechthorend, tot down syndroom, tot het laten zien van probleemgedrag.

Na het eerste klassenbezoek zijn mijn verwachtingen helaas niet helemaal waargemaakt. Ik zag weinig effectieve leertijd en erg veel vrijheid. Wat wel positief was, was de rust van de leerkracht en het begrip en de aanpassing voor de kinderen die dit nodig hebben. Het gevoel dat ik in de klassen kreeg was het idee van het zijn in een huiskamer. Kinderen hadden geen vaste plek en zaten op kussens, banken en stoelen in hoeken of aan een tafel. Ook werd er veel gebruik gemaakt van kringmomenten om dingen met elkaar te bespreken.

Na de klassenbezoeken moesten we nadenken over onze leervragen en die uitwerken op een vel. Zie hieronder het resultaat.

IMG_0158.JPG

Evaluatie Karin The Laboratoty School of Finance and Technology – Bronx

Vandaag gingen we naar een middle en high school in de Bronx.
We werden daar welkom geheten door de directeur en die vertelde over de geschiedenis en kenmerken van de school. De populatie bestaat uit over het algemeen kinderen uit kansarmere milieus. Toch lukt het deze school om een van de hoogste scores te halen. De scholen in Amerika, en met name New York zijn erg competitief, helemaal vergeleken met Nederland.

De ouderbetrokkenheid is erg belangrijk op de deze school. Er worden veel activiteiten georganiseerd waarbij ouders worden uitgenodigd. Er is in het weekend les voor ouders, er is een fitnessruimte waar ze gebruik van kunnen maken en er zijn nog meer initiatieven.

De kinderen maken langere schooldagen waarvan ze een gedeelte van de lessen zelf kunnen kiezen. Deze school kiest hier ook voor, omdat ze vinden dat deze leerlingen meer tijd nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken.

De school heeft 5 waarden die in elke klas zichtbaar zijn: compassion, relentlessness, teamwork, scholarship en reflection. Als kinderen zich aan deze waarden houden kunnen ze een schoolbug verdienden waarmee ze iets kunnen ‘kopen’ in de schoolwinkel. Zo worden de kinderen positief gestimuleerd. In de meeste klassen hangt ook een stappenplan met consequenties. Ook hebben leerkrachten elke week een bijeenkomst om problemen met met leerlingen samen te bespreken.

Wat opvalt is dat kinderen veel worden uitgedaagd om hun antwoorden te onderbouwen en op elkaar inhoudelijk te reageren.
Leerlingen geven aan dat ze op deze school veel mogelijkheden hebben en kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

IMG_0098.JPG

IMG_0107.JPG

IMG_0121.JPG

IMG_0108.JPG

Evaluatie Karin Central Park East primary school.

Met een open blik stapte ik vanmorgen Central Park East binnen.
Daar startte de ochtend met een gezamenlijk gezang in de aula.

Na de voorbespreking mochten we een kijkje nemen in alle klassen.
Mijn eerste indruk was totale chaos, maar na wat beter kijken zag ik dat het een gestructureerde chaos was. Kinderen waren bezig met hun project. Dat kon zijn van weven, tot koken, tot bouwwerken maken. De kinderen maakte hierin hun eigen keuze wat hun project zou zijn. De leerkracht is er vooral om verdiepende vragen te stellen. Vragen stellen is iets wat leeft in de deze school.
Er wordt kinderen dingen geleerd in plaats van onderwijs te geven. Het proces is belangrijker dan het resultaat. De kinderen zitten er niet om getoetst te worden. Gemaakt werk wordt besproken, wat is er goed en waar is er ruimte voor verbetering.
Betrokkenen van de school maken gebruik van elkaars talenten. Dit geldt ook voor de ouders die enorm betrokken worden. De kinderen worden gestimuleerd om onafhankelijk te zijn. De leerkracht is de begeleider van het leerproces van de leerlingen.

Een aantal uitspraken die mij geïnspireerd hebben zijn:
– Eerlijk zijn (t.o.v leerlingen onderling) betekent niet iedereen hetzelfde mag/moet doen.
– Geen regels, maar verwachtingen

M.b.t mijn leervragen heb ik geen concreet antwoord gevonden, maar wel genoeg inspiratie opgedaan.

IMG_0048.JPG

IMG_0093.JPG

Leervraag Karin

Leervragen:

Het team van de Blinkerd is bezig met een traject om een veilig pedagogisch klimaat te creëren op school. Hierin worden natuurlijk ook ouders en kinderen bij betrokken.

Mijn leervragen zijn als volgt:

-Hoe zorg je ervoor dat de gekozen schoolafspraken beklijven bij de leerlingen?
-Hoe maak je schoolafspraken zichtbaar in school en in het handelen?’
-Hoe worden ouders betrokken bij het creëren van een fijn pedagogisch klimaat?
-Welke manieren van lesgeven/werkvormen/activiteiten kun je gebruiken om de kinderen de schoolafspraken eigen te maken en omgangsvormen te leren?

De principes waar wij vooral binding mee voelen zijn:

8. Commitment to the entire school

Iedereen is verbonden met de hele school, en er verantwoordelijk voor

9. A tone of decency and trust

Leren en werken op basis van respect en vertrouwen, met hoge verwachtingen wederzijds

10. Democracy and equity

Diversiteit wordt gewaardeerd, daarmee is een school een democratische gemeenschap en draagt er aan bij

Deze principes sluiten het best aan bij waar wij als school voor staan. De Blinkerd heeft namelijk de waarden: veiligheid, vertrouwen, respect en eigenheid in zijn visie opgenomen.

Naast het pedagogisch traject en de daar bijbehorende vragen ben ik ook benieuwd hoe de scholen daar omgang met verschillen tussen leerlingen. Met name op leergebied, maar ook de culturele verschillen die wij ook op school hebben.

Over het algemeen ben ik nieuwsgierig naar de CES principes en met name hoe zij dit in de praktijk inzetten. Dus ik ga erheen met een open blik en probeer mee te nemen wat mij zinvol lijkt en in de praktijk past op onze school.