Eindverslag Liesbeth van de Wetering

Hoe gaaf is het om naar Amerika te kunnen gaan? Hoe bizar is het om dit dan met je collega’s te mogen gaan doen! Hoe uniek is het dat je met collega’s aan de andere kant van de wereld “ons” eigen onderwijs, al observerend, pratend en luisterend onder de loep neemt.
Wat neem ik mee:
image
Kinderen laten reflecteren op hun omgeving, werk, en gedrag. Wat hoor je? Wat zie je? Wat voel je? Wat zou er anders kunnen? En dan de belangrijkste vraag. Wat doe je?
image

De school is van de kinderen. Knowing our children!
image
Zichtbaarheid speelt hierin een grote rol. Laat zien wie je bent!
Niet alleen je kinderen kennen is van belang, maar ook weten wat ouders bezig houdt, wat collega’s beweegt is essentieel. Zo ontstaan er kansen richting profesionalisering.
image
image
image

De school, de organisatie moet geleefd worden.
Een oude wijsheid die ik op alle vier de scholen werd nageleefd, en door mij gevoeld werd was: “samen sta je sterk”!
We gaan samen op weg naar goed onderwijs.
Zoals we dat op de PiusX zeggen: “We vinden samen jouw weg naar de toekomst”!
image

Sinds ik naar Amerika ben geweest:
-heb ik enthousiast mijn verhalen verteld.
-ben ik bij het vragen naar oplossingen samen op zoek gegaan en heb ik me minder laten verleiden tot het geven van eventueel mogelijke oplossingen.
-hebben we de schoolregels doorgenomen.
-hangen nu twee regels duidelijk zichtbaar in de gang. Deze rouleren.
-staat deze week op mijn initiatief, in de onderbouw het volgen van kinderen ter discussie, hoe volgen we de kinderen, wat willen we weten, hoe komen we dat te weten. Toetsdiscussie!
-wil ik het thematisch werken uitdiepen, leerrijke omgeving waarborgen door in mijn groepsbezoeken hier de focus neer te leggen.
-ik ga het reflecteren naar mezelf van, wat zie ik, wat hoor ik, wat denk ik, en wat doe ik,toepassen in groepsbesprekingen.
-me nog sterker bewust van het positief stimuleren, Na de afgelopen groepsbezoeken heb ik alle leerkrachten feedback gegeven en ook om feedback gevraagd.
-ik ga bewust, daar waar mogelijk koppelingen leggen naar de CES principes.

image

Just do it!

Parker high Liesbeth

Arts and Humanities

image

Not just read a book, but CAPTIVATE

image

*connect
*ask
*purpose
*tools
*infer
*visualize
*analyse
*talk
*explain
Aan de hand van dit stramien wordt tekst benaderd.
Vakken zoals, Engels, lezen, schrijven, sociale vaardigheden, geschiedenis en kunst zijn allemaal geïntegreerd.

image

Mooi om te zien hoe feedback gegeven wordt op verschillende niveaus (waardering, evaluatie en coaching), deze zijn alle drie nodig om tot leren te komen, om te veranderen en te onderzoeken.

Reflectie The Liboratory School of Finance & Technology van Liesbeth

Vandaag zijn we op The Laboratory School of Finance and Technologie geweest.
Deze school staat midden in de Bronx. Leerkrachten gaan in deze achterstandswijk voor gelijke kansen en ontwikkeling voor ieder kind. Ouders worden hierin meegenomen en geprikkeld tot leren. Leerkrachten leren van en met elkaar, reflecteren samen op hun onderwijs. Critical thinking door leerkrachten en leerlingen en ouders

Op deze school staan 5 waarden centraal, deze hangen duidelijk zichtbaar in ieder klaslokaal.
Iedereen die verbonden is met de school, op wat voor manier dan ook, gedraagt zich naar deze waarden.

image

De waarden komen terug in het beloningssysteem dat door iedere klas gehanteerd wordt. Kinderen kunnen door het goed naleven van deze waarder een “schoolpunt” verdienen, in de vorm van een groene dollar. Hiermee kunnen op de school allerlei spullen “gekocht” worden.
image

De dialoog staat op deze school centraal, Let children sprak, when you are speaking, you are learning.

Gelijke kansen voor iedere leerling, leerlingen deze kansen laten grijpen, is de drive voor alle leerkrachten op deze school.

It’s no magic, just our work.

Reflectie bezoek Central Park East Liesbeth

SAAMgoesUSA

Reflectie bezoek Central park East,

We werden vandaag zingend ontvangen in de aula van de school. De hele school komt op maandag- ochtend bij elkaar om de week te openen.
Na een uitgebreide uitleg over de werkwijze en de visie van de school door oud directeur van de school konden we de klassen in.

Wat me opvalt is dat de school echt van de kinderen is. Hun hele leeromgeving is met en door hen tot stand gekomen.

image.

Kinderen worden niet beoordeeld. Er wordt niet gekeken naar wat kinderen wel of niet kunnen er wordt gekeken naar wat ze doen. De leerkracht stelt vragen om kinderen te laten reflecteren op hun werk. Het is de kunst om juist die vragen te stellen die kinderen aanzet tot het creëeren van oplossingen, met en door elkaar. De dialoog staat centraal.

image

Wat verder opvallend is, is dat iedere klas dieren heeft om voor…

View original post 132 woorden meer

Reflectie bezoek Central Park East Liesbeth

Reflectie bezoek Central park East,

We werden vandaag zingend ontvangen in de aula van de school. De hele school komt op maandag- ochtend bij elkaar om de week te openen.
Na een uitgebreide uitleg over de werkwijze en de visie van de school door oud directeur van de school konden we de klassen in.

Wat me opvalt is dat de school echt van de kinderen is. Hun hele leeromgeving is met en door hen tot stand gekomen.

image.

Kinderen worden niet beoordeeld. Er wordt niet gekeken naar wat kinderen wel of niet kunnen er wordt gekeken naar wat ze doen. De leerkracht stelt vragen om kinderen te laten reflecteren op hun werk. Het is de kunst om juist die vragen te stellen die kinderen aanzet tot het creëeren van oplossingen, met en door elkaar. De dialoog staat centraal.

image

Wat verder opvallend is, is dat iedere klas dieren heeft om voor de te zorgen en om te bestuderen, het is een taak die kinderen iedere dag kunnen kiezen, net zoals het koken dat ook iedere dag op het programma staat.

image

image

Een ouder benoemde de school bijzonder omdat deze de maatschappij laat zien zoals hij is en kinderen daarmee confronteerd.
De school laat kinderen ervaren deelnemer te zijn van de maatschappij.

image

In gesprek met de leerkrachten proef je de wederzijdse betrokkenheid. Betrokkenheid naar kinderen, ouders en collega’s. Aandacht voor ieder als persoon.

image

Wat moet het heerlijk zijn voor kinderen om te leren in deze rijke leeromgeving die vol zit met uitdagingen en keuzes die gemaakt kunnen/moeten worden.

Wat kinderen zeggen en zien is van hen!

Heb vandaag veel indrukken opgedaan, heb bewondering voor de bevlogenheid van de leerkrachten.

Zie al weer uit naar morgen.

Leervragen Liesbeth

Ik ben geïnspireerd door de verhalen van collega’s en het lezen van literatuur en wil te weten komen hoe de CES-principes eruit zien in de praktijk.
Ik wil zien en leren hoe men op de CES-scholen omgaat/werkt vanuit de CES-principes en mezelf de vraag stellen, wat kan ik meenemen naar onze onderwijspraktijk? Wat past binnen onze cultuur binnen onze school?

De CES-principes “School goals apply all students” (onderwijs op maat) en “Learning to use one’s mind well” (leren denken, eigenaarschap), sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen onze school.
Op de PiusX wordt dit jaar ingezet op het door ontwikkelen van het zelfstandig werken, we nemen ons onderwijsaanbod onder de loep, gaan kritisch kijken naar toetsen en het analyseren hiervan, stellen leerlijnen en doelen centraal en richten ons op de specifieke onderwijsbehoefte van leerlingen.

Hoe wordt er op de CES-scholen omgegaan met: “wat heeft dit kind nodig”? Hoe wordt er gekeken naar kind specifieke onderwijsbehoeften en de verschillen tussen leerlingen? Hoe ziet het onderwijs op maat eruit op de CES-scholen?
De sub vragen die ik me hierbij stel zijn dan:
*Hoe gaat men om met de verschillen en diversiteit tussen leerlingen?
*Aanbod afstemmen op doelen? Wat gaan kinderen leren en hoe gaan ze dat leren?
*Hoe stemt de leerkracht handelen af op de kinderen om eruit te halen wat erin zit?
*Is eigenaarschap zichtbaar, hoe?
*Hoe worden kinderen getoetst/gevolgd? Wordt aanbod aangepast n.a.v. toetsten?
*Hoe volgt analyse/rapportage?
*Hoe gaat men om met groepsplannen/individuele handelingsplannen(zorgstructuur)?
*Hoe worden doelen helder gemaakt aan leerlingen en hoe wordt hierop gereflecteerd?

Een van de 10 principes is ook “Commitment to the entire school”: iedereen is verantwoordelijk voor en verbonden met de gehele school. We willen als school ons richten op een heldere visie op partnerschap (Macon).
Ik ga op de scholen die we gaan bezoeken kijken naar wederzijdse betrokkenheid, activiteiten ontdekken en zien met betrekking tot meeleven, meehelpen, meedenken, meebeslissen. Hoe komt dit tot uiting op de CES-scholen en wat ik kan ik hiervan mee nemen in onze visie, naar onze praktijk.

In het kader van mijn onderzoek (Master SEN) wil ik gaan bekijken hoever passend onderwijs gaat op de CES-scholen, gaat dit richting inclusief onderwijs?