Eindreflectie Amerika

Met de studiereis naar New York en Boston wilde ik vooral ideeën opdoen over CES in combinatie met Kunst en Cultuur, en wereldburgerschap.

Ik heb gezien dat er op de scholen waar we zijn geweest veel vakdocenten zijn die de kunstzinnige vakken op zich nemen. Hiernaast wordt er veel geïntegreerd gewerkt, kunst wordt opgenomen in andere vakken. In beide gevallen werd er op de scholen niet gewerkt met een methode maar keek de leerkracht wat aansloot bij de kinderen op dat moment of wat het centrale thema was op school in die periode. Ik voelde me vooral geïnspireerd door de vakdocent Arts op Mission Hill. Zij sloot met haar lessen aan bij waar de leerlingen met de andere vakken mee bezig waren, daar hadden ze een gezamenlijk thema voor. Toen wij er waren ging het over het thema ‘movement’, hier sloot ze mooi op aan met spinning art. Ze gaf ook aan dat het vele overleg noodzakelijk is om zo goed op elkaar aan te kunnen sluiten. Ook vond ik het geweldig om te zien dat ze de leerlingen een totaalbeleving wilde geven. Ze zorgde voor kunst die aansloot en hierop werden licht, muziek en geur afgestemd! Hier wil ik zelf ook mee gaan experimenteren. Ik wil de beeldende vorming lessen meer laten aansluiten bij andere vakken en ook gaan kijken hoe er een mooi totaalplaatje van te maken valt.

wpid-20141030_154447

Verder viel het op dat er veel handen in de klas waren. Ook bij bovenstaand voorbeeld. Er waren daar twee studenten van een Kunstacademie stage aan het lopen. Ik wil gaan kijken wat er voor mogelijkheden met een dergelijke kunstzinnige opleiding hier in Nederland zijn.

Het wereldburgerschap heb ik niet veel gezien als een losstaand iets. Het was verweven in het totaalplaatje. De hele basishouding die leerlingen meekregen op school had met wereldburgerschap te maken. Alle vier de scholen boden een erg respectvolle omgeving. Bij drie van de vier scholen vond ik ook de warmte van de mensen duidelijk te voelen.
Op de bezochte scholen werd er ook veel gedebatteerd. Dit zorgde ook voor veel onderling respect. Ze leren om hun mening te verwoorden, om goed te luisteren naar elkaar en leren elkaars mening te respecteren en waarderen.
De scholen werken samen met de omgeving door ouders in de klassen in te zetten op gebieden waar hun talenten liggen. Een mooi idee dat ook op onze school goed is toe te passen en wat goed zou aansluiten bij het stuk ouderparticipatie waar we al mee bezig zijn. Dit gaan we vanaf volgend schooljaar opnemen in een lijst voor hulpouders die we sinds dit jaar gebruiken.

Wat me nog het allermeeste heeft geraakt is de manier van vragen stellen die ik heb gezien. Hier zijn we nog teveel op zoek naar het goede antwoord. In Amerika hebben we leerkrachten gezien die niet tevreden zijn met het ‘goede’ antwoord, dat is niet het doel op zich. Door verder te vragen zonder oordeel laat je leerlingen tot een dieper proces komen. Dit kost natuurlijk tijd maar levert een basishouding in de leerlingen op die ik erg mooi vind. Juist het aanzetten tot denken werd centraal gezet. In de klas was ik zelf al bezig om door te vragen op antwoorden maar met deze inspirerende voorbeelden kan ik het me nog meer eigen maken. Ook ben ik me er nog bewuster van geworden hoeveel taalgebruik, je vraagstelling, kan doen. Voor een cultuureducatie project dat ik voor school aan het ontwikkelen ben gebruik ik de methodiek Visible Thinking. Dit past perfect bij wat ik heb gezien. Het gaat daarbij veel om kritisch kijken, doorvragen (‘What makes you say that?’), je dingen afvragen en connecties leggen. Ook in de manier van vragen stellen zag ik duidelijke overeenkomsten. Ze proberen het allebei ontzettend bewust te doen zonder een oordeel erin te hebben. Zo heeft de vraag ‘Wat denk je dat het is?’ al een andere lading dan ‘Wat denk je dat het zou kunnen zijn?’ De laatste vraag is meer open en haalt een eventuele gedachte van het ‘fout’ kunnen hebben weg. Door met het project bezig te zijn en me dus te verdiepen in Visible Thinking hoop ik dat ik een sterke link kan ontwikkelen naar het gebruik in mijn eigen klas, en over een tijdje naar de school.

wpid-20141027_154944

In de komende teamvergadering ga ik presenteren wat ik heb gezien tijdens deze mooie reis. We gaan dan met het team verder bekijken hoe we de CES-principes kunnen gebruiken als kapstok voor wat we al doen en wat we willen gaan doen. Ook hoop ik dat we binnenkort CES wat meer zichtbaar kunnen maken binnen school. Net zoals velen van de reis zie ik de poster met ‘Listen, Think, Participate’ als een uiting die erg is blijven hangen.

Parker High – Ruud

Vrijdag,  Parker High
Vandaag veel gezien van hoe Arts is geïntegreerd in het aanbod. Op een prikbord hingen collages van Griekse kunst (zie foto). Hierop was tekst opgenomen samen met plaatjes, en foto’s van hun eigen werk. In de les die ik zag besprak de lerares de opbouw van het klassensysteem rond de Renaissance. Ook hier zat een tekenopdracht bij. Later kwam er een lecture die verder ging over het onderwerp.

image

Geweldig om te zien hoe iedereen zonder moeite zijn mening deelt en betrokken is. Ook in deze school wad het respect duidelijk merkbaar.
In het algemeen waren er veel vakken geïntegreerd. Het aantal vakken is teruggebracht naar 4. Hierin wordt gewerkt met thema’s.
Ook mooi om te zien hoe de oudere leerlingen de jongere helpen. De studenten geven zelf aan dat ze het persoonlijk contact met de leerkrachten als erg prettig ervaren.

image

Mission Hill – Ruud

Donderdag,  Mission Hill

Vandaag meegekeken en gesproken met Jeanne, de vakdocent Arts op Mission Hill. Ze gaf de kinderen een totaal beleving tijdens de les. Erg inspirerend! Er stond muziek op die paste bij waar ze meer bezig was,  ze hield rekening met het licht en zelfs met geur!
Iedere les begint ze met een bespreking, zo eindigt ze de les ook. Product en proces worden dan besproken. Er wordt gepraat over het eigen en andermans werk, kinderen wordt gevraagd uit te leggen wat zeer hebben gedaan en waarom. Een belangrijk punt wat er helaas nog geregeld bij inschiet hier.
Ik vond het super om te horen dat deze school bezig is met Making Thinking Visible, de methodiek die ik ga gebruiken voor mijn cultuureducatie projecten waar ik mee bezig ben. In de klas zag ik er wat dingetjes van maar niet heel duidelijk.

image

Als startpunt voor een les wordt er een kunstenaar besproken of werk van een leerling,  “They’re the artists.” Jeanne gaf aan dat ze een erheen planning maakt die aansluit bij waar de rest van de school ook mee bezig is. Belangrijk voor het leren van kinderen vond ze ‘learning by doing’. In de klas was er vandaag veel hulp, een vrijwilliger en 2 studenten van een kunstopleiding. Hier zouden ook voor onze school wellicht mogelijkheden kunnen liggen.
Schoolbreed wordt er besproken hoe lang de tijder voor elk vak wordt genomen. Dit laat ook zien wat de school belangrijk vindt. Om de week gaan de leerlingen 1 uur en 15 minuten naar de vakdocent. Hiernaast besteden de leerkrachten zelf ook tijd aan Arts in de klas.

Een ander idee dat ik meeneem van deze school is gericht op Good Citizenship. Er was een brievenbus waar leerkrachten en leerlingen briefjes met ‘acts of kindness’ in konden doen. Deze werden voorgelezen tijdens een bijeenkomst met de leerlingen. Deze aanpak werkt erg goed werd verteld, werkt erg positief!

image

Lab School – Ruud

Dinsdag: The lab school of finance&technology, Middle/High school

Vandaag een school gezien met een ‘zwakke’ populatie. Mooiste quote van deze dag vond ik van het hoofd, Ramon Gonzalez; ‘By speaking and listening you’re learning.’
Het verschil met de school van gisteren was erg groot. Er waren nu veel regels te zien in de klas, het onderwijs dat ik heb gezien was frontaler. Leerlingen gaven zelf aan de regels niet streng te vinden maar eerlijk. Overeenkomst met de school gisteren was dat ook hier het denken centraal werd gezet en er vrij veel ruimte was voor discussies.
Kunst- en cultuureducatie vindt alleen plaats bij de naschoolse activiteiten. Wereldburgerschap is opgenomen in de 5 core values van de school: relentlessness, compassion, reflection, scholarship, teamwork. Sommige leerlingen uit hogere groepen werken met leerlingen uit lagere ‘grades’ als baantje. Ook zijn er leerlingen buddies met jongere kinderen om samen te lezen, deze samenwerking willen ze nog doortrekken naar een basisschool.
Mooi om in gesprek met leerlingen te horen dat ze het een fijne school vinden door o.a. de diversiteit.
Verder viel het op dat veel, zoals de naschoolse activiteiten, draait op fundraising.

image

image

Central Park East – Ruud

Maandag: Central Park East
Belangrijkste wat ik gezien heb vandaag is hoe de houding van de leerkrachten is t.o.v. de leerlingen. Ze gaan de dialoog aan, stellen veel vragen om leerlingen te laten DENKEN. Hier nemen ze de tijd voor. Sturen zelf niet te veel maar zetten de kinderen aan het denken zonder in de vraag een oordeel te geven. Dit was erg mooi te zien toen een leerkracht een meisje hielp die tijdens projecttijd bezig was om de eifeltoren na te bouwen. Aan de vragen ligt geen speciale methodiek ten grondslag. Ook was te zien dat leerlingen elkaar veel helpen, de leerkracht stuurt hier op aan.
image

In een rekenles was goed te zien hoe het denken zichtbaar werd gemaakt. Verschillende strategieën werden getoond door leerlingen. Hierbij vraagt de leerkracht aan de klas ‘to get inside the head’ van de leerling die voor de klas staat.
Voor mijn leervraag heb ik gezien dat er voor kunst- en cultuureducatie op deze school geen methode of methodiek wordt gebruikt. Er is een vakleraar die met de halve klas werkt. Zij kiest thema’s die aansluiten bij de leeftijd en bij de belevingswereld van de kinderen. Ze start altijd met een meeting om te bespreken wat ze in de les gaan doen, vaak sluit ze ook zo af. Ook voor muziek en drama zijn er vakleerkrachten.
Verder heb ik het gevoel dat dit is wat ik voor ogen had toen ik leerkracht wilde worden. Ik ben geïnspireerd om de manier van vragen stellen nog meer toe te gaan passen. De grondregels “Listen, think, participate” zal me ook bijblijven.
image

Leervraag Ruud

Met de studiereis naar Amerika wil ik graag leren hoe er met kunst-&cultuureducatie wordt omgegaan op de scholen die werken met de CES-principes. Is dit bijv. geïntegreerd in het aanbod? Wordt er gebruik gemaakt van speciale methodieken? Vooral wil ik me erop richten of/hoe dit in te bouwen is op onze school in het CMK-traject.

Op de Nicolaasschool zijn we hard aan het werk om van onze leerlingen Wereldburgers te maken. Daarom ben ik erg benieuwd hoe de scholen die we gaan bezoeken samenwerken met hun omgeving. Hoe halen ze deze wijk/buurt naar binnen? Maar ook hoe brengen ze hun school naar de samenleving toe? Wat voor invloed heeft dit op de betrokkenheid? Ook hierbij de vraag of en hoe dit is geïntegreerd in het aanbod van school. Dit sluit aan bij het CES-principe “Commitment to the entire School”. Vanuit het CMK-traject zijn we aan het kijken hoe we extra verankering en diepgang kunnen krijgen in de sociale projecten die we hebben, het in werking zien van de CES-principes sluit daar mooi bij aan en zou de richting die we op willen wellicht nog een stap verder kunnen krijgen. Hoe gaan de scholen die we bezoeken om met het werken aan sociale draagkracht en wereldburgerschap? Zijn ze bewust bezig om van hun leerlingen ‘Citizens of the planet’ te maken? Op deze vragen hoop ik tijdens de reis antwoorden te vinden.